Management

Dewan Pembina dan : Prof.Dr.dr. Soetomo WE
Penasehat : Prof. dr. Edi Dharmana, MSc,PhD,Sp,ParK
    Dr. H. Bambang Sadono
    Prof. Dr. dr. Hardhono Susanto, PAK (K)
    DR. H. Sudharto, MA
    Ir. Agus Wariyanto, SIP, MM
Ketua : Djoko Muljono, SH
Wakil Ketua : Ir. Aris Krisdiyanto, MT
Sekretaris : J. Sudaryatno, SE
Wakil Sekretaris : DR. Danang Respati Puguh, M.Hum
Bendahara : Mona Muhklisyata, SE
Wakil Bendahara : Purwanto

 

 

 

 

.